Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Jacek Stempiński. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z zapisem na zajęcia Teakwon-do.
 • Administrator danych informuje, że:
  • Przetwarzane dane osobowe pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zadane pytania lub do zapisu na listę uczestników zajęć Taekwon-do.
  • Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi na ewentualne zapytania lub zapisanie na zajęcia. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o uczestnictwo w zajęciach.
  • Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email taekwon.gdansk@gmail.com.
  • Pani/Pana dane osobowe:
   • Podane w formularzu dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
   • Przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach sportowych Taekwon-do, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
   • Będą przechowywane, przez okres uczestnictwa w treningach,
   • Nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
   • Mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu udziału w imprezach sportowych, za wyraźną każdorazową zgodą osoby zainteresowanej (lub jej opiekuna prawnego).
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
  • W razie uznania, że przetwarzanie przez Administratora dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).